دیوار پوش 3D

دیوار پوش 3D

دیوار پوش 3D بیشتر برای مکان هایی استفاده می شود که جنبه تزئینی بیشتری دارند .

در این قسمت یکی از ویدئو های نصب تایل های چرمی را برای شما قرار داده ایم .