قیمت کابینت روکش چوب

قیمت کابینت روکش چوب

قیمت کابینت روکش چوب بر مبنای متر طول و یک قیمت پایه محاسبه می گردد .

یک متر کابینت روکش چوب شامل یک متر کابینت زمینی و یک متر کابینت دیواری ارتفاع 70 تاج پاخور و زیر چراغ و صفحه رویه می باشد .

کلیه اجزاء کابینت که بر روی قیمت کابینت روکش چوب تاثیر گذار است

توضیح : ابعاد یونیت ها بر اساس اندازه های استاندارد داده شده است ، در صورتی که ابعاد سفارشی ساخته شوند شامل اضافه قیمت می باشند .

قیمت پایه یک متر کابینت روکش چوب بلوط 9.300.000 تومان

قیمت پایه یک متر کابینت روکش چوب ملچ 9.300.000 تومان

قیمت پایه یک متر کابینت روکش چوب راش 9.000.000 تومان

قیمت پایه یک متر کابینت روکش چوب گردو 9.650.000 تومان

برای محاسبه قیمت کابینت روکش چوب می بایست متراژ یا تعداد هر آیتم را در قیمت آن ضرب کنیم تا قیمت نهایی کابینت مشخص شود .

جدول ضرایب اجزاء کابینت روکش چوب بلوط

مشخصاتارتفاع (CM)عمق (CM)ضریب (%)قیمت (تومان)
کابینت زمینی735560
کابینت دیواری703040
803050
903060
کابینت کمدی20658180
22658200
20630120
22630140
کابینت نیمه کمدی13058120
15058140
1303080
15030100
کابینت کانتر یا  جزیره73کمتر از 6090
7361 تا 90120
7391 تا 120150
نما رنگی1متر مربع35
اختلاف قیمت درب ویترینی150,000
اختلاف قیمت در لونه زنبوری یا حصیری200,000
هر کشوی اضافی200,000