قیمت کابینت روکش چوب

قیمت کابینت روکش چوب

قیمت کابینت روکش چوب بر مبنای متر طول و یک قیمت پایه محاسبه می گردد .

یک متر کابینت روکش چوب شامل یک متر کابینت زمینی و یک متر کابینت دیواری ارتفاع 70 تاج پاخور و زیر چراغ و صفحه رویه می باشد .

کلیه اجزاء کابینت که بر روی قیمت کابینت روکش چوب تاثیر گذار است

توضیح : ابعاد یونیت ها بر اساس اندازه های استاندارد داده شده است ،

در صورتی که ابعاد سفارشی ساخته شوند شامل اضافه قیمت می باشند .

قیمت پایه یک متر کابینت روکش چوب بلوط 18.750.000 تومان

قیمت پایه یک متر کابینت روکش چوب ملچ باید استعلام شود .

قیمت پایه یک متر کابینت روکش چوب راش باید 18.550.000 تومان

قیمت پایه یک متر کابینت روکش چوب گردو 20.300.000 تومان

برای محاسبه قیمت کابینت روکش چوب می بایست متراژ یا تعداد هر آیتم را در قیمت آن ضرب کنیم تا قیمت نهایی کابینت مشخص شود .

جدول ضرایب اجزاء کابینت روکش چوب بلوط

مشخصات ارتفاع (CM) عمق (CM) ضریب (%) قیمت (تومان)
کابینت زمینی 73 55 60
کابینت دیواری 70 30 40
80 30 50
90 30 60
کابینت کمدی 206 58 180
226 58 200
206 30 120
226 30 140
کابینت نیمه کمدی 130 58 120
150 58 140
130 30 80
150 30 100
کابینت کانتر یا  جزیره 73 کمتر از 60 90
73 61 تا 90 120
73 91 تا 120 150
نما رنگی 1 متر مربع 35
اختلاف قیمت درب ویترینی 150,000
اختلاف قیمت در لونه زنبوری یا حصیری 200,000
هر کشوی اضافی 200,000