قیمت کابینت روکش چوب

قیمت کابینت روکش چوب

قیمت کابینت روکش چوب بر مبنای متر طول و یک قیمت پایه محاسبه می گردد .

یک متر کابینت روکش چوب شامل یک متر کابینت زمینی و یک متر کابینت دیواری ارتفاع 70 تاج پاخور و زیر چراغ و صفحه رویه می باشد .

کلیه اجزاء کابینت که بر روی قیمت کابینت روکش چوب تاثیر گذار است

توضیح : ابعاد یونیت ها بر اساس اندازه های استاندارد داده شده است ، در صورتی که ابعاد سفارشی ساخته شوند شامل اضافه قیمت می باشند .

قیمت پایه یک متر کابینت روکش چوب بلوط 6.300.000 تومان

قیمت پایه یک متر کابینت روکش چوب ملچ 6.400.000 تومان

قیمت پایه یک متر کابینت روکش چوب راش 6.200.000 تومان

قیمت پایه یک متر کابینت روکش چوب گردو 6.700.000 تومان

برای محاسبه قیمت کابینت روکش چوب می بایست متراژ یا تعداد هر آیتم را در قیمت آن ضرب کنیم تا قیمت نهایی کابینت مشخص شود .

جدول ضرایب اجزاء کابینت روکش چوب بلوط

مشخصات ارتفاع (CM) عمق (CM) ضریب (%) قیمت (تومان)
کابینت زمینی 73 55 60 3,780,000
کابینت دیواری 70 30 40 2,520,000
80 30 50 3,150,000
90 30 60 3,780,000
کابینت کمدی 206 58 180 11,340,000
226 58 200 12,600,000
206 30 120 7,560,000
226 30 140 8,820,000
کابینت نیمه کمدی 130 58 120 7,560,000
150 58 140 8,820,000
130 30 80 5,040,000
150 30 100 6,300,000
کابینت کانتر یا  جزیره 73 کمتر از 60 90 5,670,000
73 61 تا 90 120 7,560,000
73 91 تا 120 150 9,450,000
نما رنگی 1 متر مربع 35 2,205,000
اختلاف قیمت درب ویترینی 150,000
اختلاف قیمت در لونه زنبوری یا حصیری 200,000
هر کشوی اضافی 200,000