قیمت گمد ممبران

قیمت کمد ممبران

قیمت کمد ممبران بر مبنای قیمت پایه آن ضرب در متراژ کمد محاسبه می گردد ،
نحوه محاسبه متراژ کمد دیواری با کابینت متفاوت است .

قیمت کمد ممبران

متراژ کمد ممبران

کمد دیواری بر اساس متر مربع قیمت گذاری می شود ،

یعنی عرض کمد ضرب در ارتفاع آن البته با عمق استاندارد.

اگر عمق کمد از ۶۰ سانتیمتر بیشتر باشد به ازای هر ۱۰ سانتی متر ۱۰ درصد به قیمت کل اضافه می‌گردد .

قیمت کمد ممبران

ستون ، تاج و پاخور کمد ممبران

ستون ، تاج و پاخور جز متراژ کمد بوده و شامل اضافه قیمت نمی شود ،

قیمت کمد ممبران

سرستون

اما استفاده از سرستون و گل کتیبه با توجه به جنس و ابعاد شامل اضافه قیمت می گردد .

قیمت کمد ممبران

نما رنگی

دو طرف کمد دیواری اگر توسط دیوار پوشیده شده باشد نیاز به نمای رنگی ندارد .

اما اگر کناره های کمد دید داشته باشد باید توسط نمای رنگی پوشیده شود .

قیمت کمد ممبران

جدول محاسبه قیمت کمد ممبران