تاج با روکش چوب ساده 1,366,000
پاخور با روکش چوب ساده 1,042,000
زیر چراغ با روکش چوب ساده 754,000
تاج با روکش چوب پتینه 1,558,000
پاخور با روکش چوب پتینه 1,186,000
زیر چراغ با روکش چوب پتینه 874,000
تاج  پلی یورتان سفید 814,000
پاخور  پلی یورتان سفید 730,000
زیر چراغ پلی یورتان سفید 562,000
تاج  پلی یورتان رنگی 886,000
پاخور  پلی یورتان رنگی 802,000
زیر چراغ پلی یورتان رنگی 634,000
تاج  پلی پولیش سفید 1,246,000
پاخور  پلی پولیش سفید 1,162,000
زیر چراغ پلی پولیش سفید 994,000
تاج  پلی پولیش رنگ 1 1,366,000
پاخور  پلی پولیش رنگ 1 1,282,000
زیر چراغ پلی پولیش رنگ 1 1,114,000
تاج  پلی پولیش رنگ 2 1,486,000
پاخور  پلی پولیش رنگ 2 1,402,000
زیر چراغ پلی پولیش رنگ 2 1,234,000
درب 16 میل گروه 1 روکش ساده 1,350,000
درب 16 میل گروه 2روکش ساده 1,750,000
درب 16 میل گروه 3 روکش ساده 1,720,000
درب 16 میل گروه 4 روکش ساده 2,000,000
درب 16 میل طرح دار روکش ساده 2,100,000
درب 16 میل ویترینی روکش ساده 1,700,000
درب 16 میل گروه 1 روکش ویژه 1,480,000
درب 16 میل گروه 2روکش ویژه 1,920,000
درب 16 میل گروه 3 روکش ویژه 1,887,000
درب 16 میل گروه 4 روکش ویژه 2,195,000
درب 16 میل طرح دار روکش ویژه 2,305,000
درب 16 میل ویترینی روکش ویژه 1,865,000
درب 25گروه 1 روکش ویژه 1,953,000
درب 25گروه 2 روکش ویژه 2,118,000
درب 25 ویترینی روکش ویژه 2,140,000
درب 25طرح دار روکش ویژه 2,305,000
تاج با روکش ویژه 638,000
پاخور با روکش ویژه 506,000
زیر چراغ با روکش ویژه 242,000
تاج با روکش  ساده 580,000
پاخور با روکش ساده 460,000
زیر چراغ با روکش ساده 220,000