کف تراش آقای پیشدادی
کف تراش آقای پیشدادی
19 مرداد 1399
ممبران آقای سودایی
23 مرداد 1399

کف تراش آقای شفیعی

کف تراش آقای شفیعی ، کابینت پست مدرن

 

نوع کابینت : کف تراش تاریخ پروژه : تیر  99
نوع صفحه : HPL رنگ چوب محل اجرای پروژه : سعادت آباد
سبک کابینت : پست مدرن بارسازی :
نوع کمد دیواری : متعلقات کمد دیواری :
سبک کمد دیواری : بارسازی سقف :